Formación en Psicomotricidad

POSTGRADO DE FORMACIÓN EN ESPECIALISTAS EN PSICOMOTRICIDAUNIVERSIDAD RAMON LLULL  BLANQUERNA      16 EDICIÓN
Idioma impartición: Castellano, catalán
Crèdits: 21
Calendari:
D’octubre de 2011 fins juny de 2012
Horari:
Dimecres de 18.30 a 21.30 h i un divendres de 18.30 a 21.30 h i un dissabte de 9 a 15h al més.
Preu:
2.130 euros (es pagarà fraccionadament en dos terminis)

Introducció
La realització del curs d’Especialista en Psicomotricitat està pensat essencialment per a la formació de professionals en aquest camp i vol proporcionar una formació que integri diferents formes de treball, a més de donar eines per poder arribar a una especificació de l’actuació psicomotriu. Utilitzant els recursos, les estratègies i els elements teoricopràctics necessaris arribarem a un coneixement i a un aprofundiment del què és la psicomotricitat.
Més enllà de la formació prèvia de cada professional, s’aportarà la competència necessària per de­senvolupar els diferents vessants, tenint en compte els camps d’intervenció: educatiu, reeducatiu i terapèutic.
Objectius
                         Dotar els assistents de recursos teòrics i pràctics per elaborar la programació psicomotriu en l’edu­cació infantil i primària.
                         Donar els recursos necessaris per elaborar, realitzar i assessorar un projecte psicomotriu en l’educa­ció especial.
                         Adquirir experiència i criteris bàsics per desenvolupar tasques de diagnòstic i estratègia terapèutica.
                         Reciclar coneixements i metodologies referides al camp psicomotriu.

Destinataris
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport; diplo­mats en Magisteri, Infermeria o Fisioteràpia.
Procés de selecció
Es farà a partir de l’anàlisi de currículums i d’una entrevista personal. Es tindrà en compte la data de sol·licitud de plaça. El nombre de places és limitat. Per a la realització del curs, caldrà un mínim de 20 persones inscrites.
Formació teòrica
BLOC INTRODUCTORI: (3 crèdits)
- Delimitació del concepte psicomotor. Marc teòric de les diver­ses línies de treball.
- Desenvolupament psicomotriu del/la nen/a: anàlisi dels di­ferents nivells evolutius. De l’escolta del nen a un ajust en la intervenció.
- Continguts i modalitats pràctiques del treball psicomotriu. BLOC EDUCATIU: (3’5 crèdits)
- Marc curricular i psicomotricitat.

-Programació d’aula. Elements de les unitats de programació.
Objectius:
· expressius
· didàctics
· referits a capacitats cognitives, motrius, afectives, personals
i socials
-Continguts i psicomotricitat: la relaxació, el ritme, el joc lliu­re, el procés de destrucció-construcció en psicomotricitat, la relació, els aspectes psicoanalítics concretats en estratègies d’intervenció psicomotriu
                         Metodologia i estratègies psicomotrius en el marc del disseny curricular
                         Avaluació psicomotriu

-Activitats d’aprenentatge en el disseny curricular i activitats psicomotrius
-Sessions de psicomotricitat: estructura i tipus
-El conte vivenciat i representat
                         Necessitats especials en l’entorn educatiu: fracàs escolar, agressivitat, alteracions de conducta
                         Funcions i actituds en el marc del disseny curricular

-Pautes d’investigació en psicomotricitat educativa
BLOC TERAPÈUTIC: (3,5 crèdits) Delimitació del marc reeducatiu en psicomotricitat:
-Conceptes fonamentals de l’ajuda psicomotriu
- Característiques de la intervenció psicomotriu en un projecte d’ajuda:
-Modalitats pràctiques d’organització
-El procés: fases del tractament
- El joc i la representació com a recurs en la intervenció psicomotriu
-Exploració psicomotriu:
                         Entrevista, amnamesi, proves psicomotrius, l’obser-vació
                         Introducció als trastorns psicomotrius i el seu tracta­ment
                         Trastorns de personalitat: caracterials i psicosi-autisme
                         Tractament psicomotriu en diverses deficiències: físi­ques, sensorials i mentals

Formació pràctica (3 crèdits)
Es realitzarà mitjançant: -anàlisi de vídeos -estudi de casos pràctics -explicació d’experiències concretes -pràctiques d’observació que es realitzaran en dife­
rents centres públics i privats
Formació personal (8 crèdits)
Consta del treball d’anàlisi de l’expressivitat psicomo­triu dels participants, dels seus sistemes d’actituds així com de la seva pròpia imatge corporal.

Coordinador: Dr. Joaquim Serrabona i Mas, doctor en Psico­logia i psicomotricista. Responsable del progra­ma d’atenció psicomotriu a les escoles públiques de Terrassa. Ha estat docent i coordinador de diversos cursos relacionats amb psicomotricitat al Col·legi de Psicòlegs, ISEP, etc. Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

Professorat:
Lluís Bonet Aragall, psicòleg. Psicomotricista del Centre d’Educació Especial Jeroni de Moragas. Verónica Bronstein, psicòloga clínica, directora del Instituto de la Infancia de Barcelona. Miguel Llorca, psicòleg i psicomotricista. Professor de la Universitat de La Laguna, Tenerife. Meritxell Llorens, mestra d’Educació Especial i psicomotricista. CDIAP Mataró. Juan Mila, psicomotricista. Degà de la Facultat Tècnica de Medicina de la Universitat de la Repú­blica de Montevideo. José Mombiela Sanz, metge especialista en desenvolupament infantil. José Luis Muniáin Ezcurra, pedagog. Eva Musons, mestra i psicomotricista. Escola Pia Balmes. Javier Olivera Betran, doctor en Ciències de l’Educació. Professor d’INEFC. Olga Piazuelo Ferrer, psicòloga. Psicomotricista del centre terapèutic “L’Alba”. Francesc Porta, mestre i psicomotricista. Joaquim Serrabona Mas, doctor en Psicologia i psicomotricista. Professor de la Facultat de Psicolo­gia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ma. Antònia Serrabona, mestra especialista en Educació Especial. Formadora en seitai. Arianne Serrat, mestra i psicomotricista. Escola Mare de Déu del Carme. Liliana Woloschin de Glaser, psicopedagoga. Directora del centre LUDEN
Sol·licitud de plaça
La preinscripció és el primer tràmit per accedir als postgraus i màsters de la Facultat. Per a la preinscripció, s’han de dur obligatòriament els documents següents:
-Currículum vitae
                        Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
                        Fotocòpia del títol o del resguard del títol dels estudis universitaris cursats

-1 fotografia mida carnet
-65 euros en concepte de sol·licitud de plaça (es descomptaran de l’import de la matrícula).
En el moment de lliurar aquesta documentació es proposarà dia i hora per a una entrevista amb el coordinador del màster o postgrau. L’objec­tiu d’aquesta trobada és, per al coordinador, valorar de forma ajustada l’adequació del perfil del sol·licitant i orientar-lo en cas que això sigui necessari. Per al sol·licitant, aquesta entrevista facilita la resolució de dubtes i l’expressió d’ex­pectatives sobre el curs.
Dates
De l’1 de juny al 16 de setembre de 2011 (ex­cepte període de vacances)
Horari de preinscripció
De 10.00h a 13.30h i de 16.00h a 20.00h
Lloc
Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
c. Císter, 34 – 08022 Barcelona
Admissió
Les llistes d’admissions es faran públiques el di­jous 22 de setembre de 2011 a partir de les 12h a www.blanquena.url.edu, amb el codi adjudicat en el moment de la preinscripció..
Matriculació
La matriculació és el tràmit definitiu per accedir al postgrau o màster. El pagament de la matrí­cula representa l’obtenció definitiva de la plaça de l’estudiant, aquest es durà a terme la prime­ra quinzena d’octubre. La data exacta de matrí­cula així com la data d’inici de cada titulació es podrà consultar al web d’admissions.
Anul·lació dels cursos
La FPCEE Blanquerna no es compromet a rea­litzar aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries.